Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

Ekofond SPP, n.o.
Mlynské nivy 4924/44A
821 09 Bratislava - Ružinov

IČO: 52116166
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Registračné číslo:
OVVS-106081/516/2018-NO

Registrový úrad:
Okresný úrad Bratislava
Kontaktné údaje

Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

IČO: 35 815 256
Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register:
Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sa, vložka 2749/B